Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van HIGH TECH Solutions (hierna “onze website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van onze website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en info op onze website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Aan de samenstelling en inhoud van onze website is de uiterste zorg besteed. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. HIGH TECH Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van onze website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van onze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan onze website.

Onze website is eigendom van HIGH TECH Solutions. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van onze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan HIGH TECH Solutions of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HIGH TECH Solutions mag de inhoud van onze website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan onze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HIGH TECH Solutions is framing en het maken van een hyperlink naar onze website niet toegestaan.

Alle door de gebruiker aan ons verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ons aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. HIGH TECH Solutions behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder onze website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op onze website van kracht zijn.

This post is also available in: Engels